Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  • Administratorem pozostawionych danych osobowych jest  VERSO WORK SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą: ul. Jagiellońska 78 lok. 1.15 03-301 Warszawa; REGON 360547679, NIP 1132883830, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000537599 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Komplementariusza – Macieja Przymęckiego. Kontakt do administratora: tel. + 48 22/ 375 09 40, e-mail: biuro@verso.waw.pl.
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody pozostawionej za pośrednictwem podpisanego oświadczenia  (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO).
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania zatrudnienia.
  • Spółka przekazuje Pani/Pana dane osobowe zgodnie z podpisanym oświadczeniem.
  • Pozostawione dane są przetwarzane do czasu, aż zleceniodawca zrezygnuje z tego typu usługi (odstąpi od pozostawionej zgody).
  • Spółka umożliwia Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Spółka informuje Panią/Pana o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
  • Spółka zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych Spółka stosuje metody ochrony logowania się, poziomów i haseł dostępu oraz szyfrowania. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie.